vrijdag 25 januari 2019

Vrouwenkransje: Vol zijn van de Heilige Geest

Vrouwenkransje
Leiding: Maria
Aanwezig: Frida, Mia, Diana en Maria
Onderwerp: Vol zijn van de Heilige Geest

Belangstelling opwekken
Kennen jullie mensen vanuit de bijbel die vol zijn van de Heilige Geest?
Welke zonde wordt er nooit vergeven door God? De lastering tegen de Heilige Geest wordt nooit vergeven (zie Matt.12:31 en 32)
Ik leg ook even uit dat God Zijn adem blies in Adam (Gen.2:7) verwijs ook naar 1 Cor.15:45-49 !
In 't Grieks betekent geest: pneuma en betekent ademen of blazen. Denk ook aan Joh. 3:8 De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt of waar hij heengaat, zo is iemand die uit de Geest geboren is.
2 Cor. 1:21-22 spreekt over de Geest als onderpand in onze harten gegeven!
Als doelstelling om de volheid van de Heilige Geest te verstaan, gaan we over naar het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4, die met haar lege kruik de Heer Jezus ontmoet op de middag aan de bron van Jacob.
Bewerkingsfase
Allereerst zien we dat Jezus "moest" door Samaria gaan! Dit woordje: "moest" laat zien dat Jezus tevoren wist dat daar iemand was, die door Zijn toedoen kon gered worden. In vers 34 verderop kunnen we constateren dat Hij de wil van de Vader als Gezondene wil doen en zijn werk is hier, zijn spijs te eten die nooit vergaat (zoals we ook kunnen lezen in Joh.6:27).
Jezus is moe van de tocht en Hij zit nu bij de Jacobsbron...maar Hij is daar niet alleen...er is daar ook nog een vrouw, eentje vanuit Samaria en dat is dus speciaal...wat zijzelf ook zegt in vers 9 want Joden gaan niet om met Samaritanen en als man spreken tegen een vrouw is ook niet gewoon. Toch vraagt Jezus: Geef Mij te drinken! ( Jezus vraagt dat ook aan ons : het is de dankbaarheid die ook uit ons hart zou moeten vloeien voor Zijn volbrachte werk!)
De vrouw komt water putten op het heetste van de dag, op de middag! Dat zijn ze niet gewoon (zie maar even naar Genesis 24:11 waar ze pas 's avonds water gaan halen!)
Waarom zou ze dat doen, denk je?
Ze wil de mensen mijden! Ze heeft ook een speciale levensdorst in haar leven en kan maar niet genoeg krijgen van mannen in haar leven en ze hunkert naar liefde en aandacht dus! En dat weet Jezus reeds tevoren en daarom laat Hij zien hoe ze haar dorst kan stillen met Zijn levend water! Maar ze begrijpt er niks van. Ze begrijpt ook niets van de "gave Gods" en "Wie tot haar spreekt" (verzen10-14)
Ze denkt heel menselijk en lichamelijk natuurlijk !(zie naar vers 11-13) Maar Jezus ziet al  verder en kent ook haar zwakke plek! En daarom vraagt Hij nog iets anders naast drinken. Hij zegt: Als gij geen dorst meer wil hebben en nooit meer naar deze put moet komen...Ga dan henen en roep uw man en kom hier!! En Hij spreekt ook over water dat dan als een fontein in haar kan worden!
Maar ze heeft al vijf mannen gehad en die ze nu heeft is haar man niet...dus zegt ze eerlijk: "Ik heb geen man!" Maar daar Jezus dat Zelf al wist, vertelt Hij haar alles wat ze heeft gedaan in haar leven!
Ze schrok daarvan natuurlijk en dan beseft ze ineens dat er voor haar neus een speciale grote Man staat en ze zegt: Ik zie dat Gij een profeet zijt! En dan wil ze Hem ook graag  met respect benaderen...maar ze weet niet hoe ze Hem moet aanbidden. (Joh.4: 19 en 20)Maar één ding weet ze wel! Ze weet dat de Messias komt , die Christus genoemd wordt en Hij zal alles verkondigen!(vs.25)
En dan maakt Jezus Zichzelf bekend en zegt:  "Ik, die met u spreek, ben het."
Jezus had tevoren gezegd:" De ure is "NU" dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want God zoekt zulke aanbidders!"
Daarna is ze zo vol van die openbaring dat ze haar kruik vergeet en al haar zorgen. Ze is niet meer bang, want ze gaat meteen naar de stad en roept daar de mensen op: "Kom mee en zie een mens die alles heeft gezegd wat ik gedaan heb, zou dat de Christus niet zijn?
En ja, zo kwamen er velen tot geloof om het getuigenis van die vrouw en ook omdat ze dan Jezus zelf hadden kunnen horen en zien! Joh. 4:39-42.
Conclusie
Totaal leeg worden van jezelf maakt dat Hij jou volledig kan vullen met Zijn Heilige Geest!
De vrouw liet haar lege kruik staan en werd totaal gevuld met Zijn Geest en met de waarheid , zowel over zichzelf als over de Heer Jezus Christus!
In Filippenzen 2: 6 en 7 kunnen we ook lezen dat we de gezindheid van de Heer jezus moeten hebben. Jezus Christus heeft het God gelijk zijn, niet als een roof geacht, maar Hij heeft Zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en gelijk geworden aan een mens!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten